OYUNUN ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE EFFECTS OF THE GAME ON LEARNING IN ACCORDANCE WITH THE VIEWS OF PRIMARY SCHOLL TEACHERS

Author : Sara KURŞUN - Hakan TURAK - Tuğba TURAK - Selahattin KOÇ
Number of pages : 505-514

Summary

Oyunun bireylerin gelişimi üzerinde büyük önemi bulunmaktadır. Çocuğun hayatında önemli bir yere sahip olan oyuna eğitimde gerekli yerin verilmesi eğitimin amaçlarına ulaşmasını hiç şüphesiz kolaylaştırmaktadır. Bu çalışma, Oyunun öğrenme üzerindeki etkilerinin sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin; oyunun öğrenme üzerindeki etkileri, derste oyunla öğretim yapıp yapmadıkları ve öğretmenlerin oyunla öğretim hakkındaki önerilerinin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan mülakat yöntemi kullanılarak Gaziantep il sınırları içerisindeki ilkokullarda görevli 10 sınıf öğretmeninden elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Sonuç olarak, araştırmaya katılan sınıf öğretmenleri oyunun öğrenme üzerinde etkili olduğunu belirtirken, oyun ile birlikte öğrenmenin daha hızlı ve kalıcı olduğu ve derslerde oyunla öğretim yöntemini tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında araştırma grubu; ders ile ilgili materyal sağlanması, oyunların çeşitlendirilmesi ve fiziki şartların düzeltilmesi önerilmektedir.

Keywords

Oyun, Öğrenme, Sınıf Öğretmeni.

Read:760

Download: 259