TÜRKİYE’DE KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM ALANINDA YAPILMIŞ OLAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
ANALYSIS OF THE DISSERTATIONS ON COMPARATIVE EDUCA-TION IN TURKEY

Author : E.Seda KOÇ
Number of pages : 231-245

Summary

Bu çalışmada karşılaştırmalı eğitim alanında Türkiye’de 2005-2018 yılları arasında yapılmış olan lisansüstü tezlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenine göre yürütülmüş olan çalışmada kullanılan verilere doküman incelemesi yolu ile ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında yer alan YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanına kayıtlı 217 adet lisansüstü tez, araştırma problemleri doğrultusunda içerik analizi tekniğinden yararlanılarak çözümlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda karşılaştırmalı eğitim alanında en fazla tezin 2010 yılında yapılmış olduğu; Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nin en fazla tezin yapıldığı üniversiteler olduğu ve tezlerin büyük bir çoğunluğunun yüksek lisans düzeyinde olduğu belirlenmiştir. İncelenen tezlerde nitel desenin yaygın olarak tercih edildiği ve veri toplama sürecinde çoğunlukla doküman incelemesi tekniğinden yararlanıldığı saptanmıştır. Çalışmada ayrıca ABD, Almanya ve İngiltere’nin en fazla karşılaştırma yapılan ülkeler iken öğretim programları ve eğitim sistemlerinin en sık karşılaştırma yapılan konu başlıkları olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Karşılaştırmalı eğitim, lisansüstü tezler, tez inceleme

Read:1405

Download: 792