İSTANBUL’DAKİ YERLİ VE YABANCI MARKA ZİNCİR OTEL YÖNETİCİLERİN REKABETİ SÜRDÜRMEDE ÖNCELİKLENDİRDİKLERİ TEMEL YETENEKLER
CORE COMPETENCES AND CAPABILITIES OF LOCAL AND FOREIGN BRAND CHAIN HOTEL MANAGERS IN MAINTAINING COMPETITION IN ISTANBUL

Author : Binali KILIÇ - Tuna USLU
Number of pages : 212-230

Summary

İşletmelerin içinde bulundukları çevrede rekabet üstünlüğünü nasıl elde edebileceklerine ilişkin yaklaşımlardan biri kaynak temelli (temel yeteneklere yönelik) yaklaşımdır. Bu çalışmanın amacı, stratejik yönetim bakış açısı çerçevesinde İstanbul’daki yerli ve yabancı marka zincir otel işletmelerin rekabet üstünlüğü ve stratejileri belirlerken temel yeteneklerden hangilerine öncelik verdiklerinin araştırılmasıdır. Bu çalışmada İstanbul’daki yerli ve yabancı marka zincir otellerin rekabet üstünlüğü sağlama ve sürdürme anlayışına, rekabet stratejilerine, kurumun markasına ve imajına etki eden faktörlerin neler olduğu sorusunun yanıtını yerli ve yabancı marka zincir otellerin üst düzey yönetici bakış açısıyla irdelenmiştir. Çalışmanın bir alt amacı olarak, yerli ve yabancı marka zincir otellerin franchise, yönetim anlaşması ve sahiplik durumuna göre temel yeteneklere yaklaşımları araştırılmıştır. Araştırma evreni, İstanbul’daki yerli ve yabancı marka zincir otel işletmelerinden oluşmaktadır. İstanbul’daki yerli ve yabancı marka zincir otellerin toplam tesis sayısı 239 adettir. Bu otellerden örneklem olarak seçilen 152 adet tesisin üst düzey yöneticilerinden anket tekniği ile elde edilen veriler, istatistiksel veri analiz programı kullanılarak analiz edilmiştir. Faktör analizi sonucunda elde edilen verilere göre, yerli ve yabancı marka zincir oteller rekabette önceliklendirdikleri temel yetenekler şunlardır: marka yönetimi yetenekleri, yönetim ve hizmet yetenekleri, pazarlama ve satış yönetimi yetenekleri, insan kaynakları yönetimi yetenekleri ve öğrenen örgütler yetenekler boyutudur. Bu çerçevede, zincir otel işletmelerinin küresel rakipleri ile rekabet etmek için; insan kaynakları yönetimi, öğrenen örgütler, pazarlama ve satış yönetimi, yönetim ve hizmet, marka yönetimi yeteneklerine odaklanmaları gerektiği söylenebilir.

Keywords

Kaynak Temelli Yaklaşım, Temel Yetenekler, Rekabet Stratejisi, Yerli ve Yabancı Marka Zincir Oteller.

Read:1312

Download: 655