ISSN:2148-2489

KURUM İÇİ KAYIRMACILIK VE KAYIRMACILIĞIN İŞE DEVAMSIZLIĞA ETKİSİ


Kurum personelleri ülkemizde iş yaşamı içinde önemli bir konumdadır. Kamu kurumu işgörenleri insanlara farklı hizmetler vermekte, bu sebeple kamu personelinin performanslarının yükseltilebilmesi için verilebilecek öneriler bu konuda önemli olmaktadır. Bu kapsamda, kamu sektöründe kayırmacılık ile ilgili yaşanan problemler ile ilgili araştırmalar yapılmalıdır. Kurumlarda yönetimin kayırmacılık davranışları sergilemesi, çalışanlar üzerinde birtakım olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Özellikle kayırılan çalışanların işlerinin diğer çalışanlar tarafından yapılması iş yükleri ile ilgili algılarının artması sonucunu doğurabilmektedir. Bu çalışmada kurum içi kayırmacılığın çalışanlara etkisi araştırılmıştır. Çalışma süresince kayırmacılığın çalışanların devamlılığı üzerindeki etkisinin saptanması amaçlanmıştır. Çalışma ampirik desende bir araştırma niteliğindedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. İstanbul ili Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde çalışan personellerden elde edilen ankete göre veri analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, katılımcıların kişisel nedenlerden, ücret düşüklüğünden, çalışma arkadaşları ve yönetici arasındaki ilişkiden, geç uyanmasından ve moral bozukluğundan dolayı devamsızlıklarının çok az olduğu görülmüştür. Kayırmacılığın varlığı doğrulanmış ancak işe devamsızlıkta yerine ikame birinin olabileceği görüşüyle devamsızlığın ağırlıkta olduğu ve kayırmacılığın devamsızlık olgusunda etkisi olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.


Keywords


Kayırmacılık, Kurum İçi Kayırmacılık, İşe Devamsızlık

Author: Çağrı Batuhan BUDAK
Number of pages: 432-444
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36743
Full text:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.