YENİ KENTSEL TÜKETİM MEKÂNI OLARAK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE EV KADINLARI
SHOPPING CENTRES AS A NEW URBAN CONSUMPTION SPACE AND HOUSEWIVES

Author : Beyzade Nadir ÇETİN - - Pınar ARSLAN
Number of pages : 122-138

Summary

Küresel tüketim toplumunda mekân metalaştırılmış ve alım-satımın konusu olan bir metaya dönüşmüştür. Bir meta olarak tüketilen mekânlardan biri ise alışveriş merkezleridir. Alışveriş merkezleri taşıdıkları sembolik meta değerleri dolayısıyla tüketiciler arasında tüketime ve tüketmeye ilişkin yeni eğilim, tutum ve algıların oluşmasına sebep olmaktadır. Ayrıca alışveriş merkezleri, tüketebilmenin oldukça önemli hale geldiği günümüz dünyasında, bulundukları yerlerin kentsel alanlar olarak algılanmasını da sağlamaktadır. Böylece, metalaşan mekân algısının en temel göstergelerinden biri olan alışveriş merkezleri hem tüketime ilişkin bireysel algı ve eğilimlerin oluşma yerlerine hem de tasarlandıkları alanlarda kentsellik ve kentlilik bilincinin oluştuğu uzamlar haline gelmektedirler. Bu çalışma, alışveriş merkezlerinin teorik olarak ileri sürülen bu niteliklere sahip olup olmadığının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiş olan bir alan araştırmasıdır. Bu amaçla çalışma, Gaziantep iline bağlı Araban ilçesindeki 81 ev kadını ile yapılan derinlemesine mülakatlar sonucunda elde edilen verilere dayanmaktadır. Elde edilen veriler değerlendirilmiş ve Araban ilçesinde yaşayan ev kadınlarının tüketim mekânlarına ilişkin tercihlerine bağlı olarak geliştirdikleri tüketim eğilimleri ortaya konmaya çalışılmıştır.

Keywords

Alışveriş Merkezleri, Mekân, Tüketim, Ev Kadını.

Okunma:

İndirme: