PSİKOLOJİ BİLİMİNİN KÖKENİNİ ANLAMAK AÇISINDAN ORTAÇAĞ VE RÖNESANS AVRUPASI İLE TÜRK- İSLAM MEDENİYETİNİN BAKIŞ AÇISININ KARŞILAŞTIRILMASI
A QUALITATIVE STUDY ON THE ROLE OF SOCIAL LEARNING AND MODEL RECEPTION IN INTERNET ADDICTION OF UNIVERSITY STUDENTS

Author : Aşkım HATUNOĞLU
Number of pages : 119-129

Summary

Bu çalışmada psikolojinin bilim olma sürecinde ortaçağ, Rönesans ve Türk-İslam medeniyetlerindeki varoluş yolculuğu karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Psikolojinin bilimsel çerçevede gelişim sürecini anlamak için antik dönemlerden yola çıkarak düşünce tarihini anlamak gerekir. Antik Yunan dönemindeki felsefi oluşumlar, yaklaşımlar ve bakış açısı daha sonradan Avrupa ve Türk İslam toplumlarında yetişen düşünürlere, bilim adamlarına adeta bir pusula gibi yön vermiş, destek olmuştur. Tabiî ki bu konudaki yaklaşımları sadece Antik Yunan felsefe öğretileriyle sınırlamak doğru bir yöntem değildir. Eski mısır, Babil, Sümer ve Hitit bilim ve felsefi yaklaşımları da zemin oluşturmada önemli bir paya sahiptir. Bu araştırma da psikoloji biliminin doğuş ve gelişiminde etkili olan unsurlar ve farklı toplumlarda ki gelişim aşamaları incelenmektedir. Felsefi eğilimler, din, kültürel boyut gibi birçok faktörün psikoloji bilimine bakış açısını nasıl etkilediği ve yansımalarının ne olduğunu bilmek, kökene inmek bu bilim dalının anlaşılması açısından çok önemlidir.

Keywords

Psikoloji, Felsefe, Din, Ruh

Read:1219

Download: 597