ISSN:2148-2489

SÜNENÜ’T-TİRMİZÎ’NİN TEFSİR KİTAPLARINA ETKİSİ


İlk dönem hadis kitaplarından olan Sünenü’t-Tirmizî, tefsir ilmini ilgilendiren içeriği sebebiyle hadis-tefsir etkileşimini ortaya koyan çalışmalardan birini temsil etmektedir. Eserde tefsir ilmiyle ilgili olarak tefsiru’l-Kur’ân, kırâat, ve fezâilu’l-Kur’ân bölümleri bulunmaktadır. Söz konusu bu bölümlerden ve hadis muhtevalarından hareketle Sünenü’t-Tirmizî’de Kur’ân yorumu ve Kur’ân’ın lafzî özelliklerini ilgilendiren bilgilerin varlığından bahsetmek mümkündür. Diğer taraftan hadisleri tasnif ederken müellifin, bazı hadis usûlü kriterlerine ve fıkhî görüşlere temas ettiği de görülmektedir. Dolayısıyla tefsirin ikinci sıradaki kaynağını teşkil eden hadislere yönelirken müfessirler, Kur’ân yorumu ve Kur’ân’ın lafzî özellikleri hakkındaki malumatlar başta olmak üzere hadis usûlüne ait aktarım ve uygulamalar, fıkhî görüşler sebebiyle Sünenü’t-Tirmizî’den yararlanmışlardır.


Keywords


Hadis, Sünen, Tirmizî, Tefsir, Ulûmu’l-Kur’ân, Kur’ân’ın Nüzûlü ve Metinleşmesi

Author: Haticetül Kübra DEMİRÇİN
Number of pages: 399-416
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36711
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.