ISSN:2148-2489

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FLÖRT ŞİDDETİNE İLİŞKİN TUTUMLARI


Flört şiddeti gençlerin psikolojik, fiziksel, eğitimsel gelişimlerine zarar veren, ilerdeki ilişkilerinde de benzer davranışları göstereceklerinden dolayı, yetişkin şiddetininin öncülü olması nedeniyle üzerinde durulması, gençlerin konu hakkında bilgilendirilmesi, farkındalıklarının arttırılması gereken bir konudur. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin flört şiddetine ilişkin tutumlarını belirlemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmaktadır. Çalışmada gelişigüzel örnekleme yöntemi ile belirlenmiş ve çalışma 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitim görmekte olan 319 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veriler Price, Byers ve Flört Şiddeti Araştırma Ekibi (1999) tarafından geliştirilmiş, uyarlaması ise Yumuşak ve Şahin (2014) tarafından yapılmış “Flörtte Şiddete Yönelik Tutumlar Ölçekleri” aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmanın bulgularına göre belirli şiddet türlerinde, erkeklerin flört şiddeti kabul seviyeleri kadınların kabul seviyesinden, flört ilişkisi olan bireylerin flört şiddeti kabul seviyeleri, flört ilişkisi olmayan bireylerin kabul seviyesinden, flört ilişkisinde şiddete uğrayan ya da şiddete başvuran bireylerin flört şiddeti kabul seviyesi, flört şiddetine uğramayan ya da başvurmayan bireylerin kabul seviyesinden daha yüksektir. Ayrıca, aile içinde şiddete şahit olan, evde, okulda şiddete uğrayan bireylerin, flört ilişkisinde şiddete uğrama ya da başvurma olasılıklarının daha yüksek olduğu bulunmuştur.


Keywords


Flört şiddeti, üniversite öğrencileri, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, şiddete yönelik tutum

Author: Mustafa ÖZDERE
Number of pages: 314-331
DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15167
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.