MARKA İMAJININ MARKA GÜVENİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECTS OF BRAND IMAGE ON BRAND TRUST: EMPIRICAL RESEARCH IN LOGISTICS SECTOR

Author : Türker TUĞSAL - - Maide ÇEKENER
Number of pages : 282-294

Summary

Araştırmanın amacı, marka imajının marka güveni üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini lojistik işletmelerinden servis sağlayan işletmelerin çalışanları oluşturmaktadır. 48 maddeden oluşan anket ile veriler toplanmıştır. Faktör analizi doğrultusunda marka imajını açıklayan faktörler marka memnuniyeti, marka tatmini, marka gücü, marka sempatisi ve marka güvenirliği olarak tanımlanmaktadır. Regresyon analizinin sonucuna göre; marka imajındaki artış, marka güveni üzerinde aynı yönde ve yüksek düzeyde artışa sebep olmaktadır ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Bununla birlikte; marka imajının alt boyutlarını oluşturan marka memnuniyeti, marka tatmini, marka sempatisi, marka gücü ve marka güvenirliği marka güveni üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı etkiye sahiptir. Sonuç olarak; lojistik sektöründe marka imajının marka güveni üzerinde etkisi bulunmaktadır.

Keywords

Marka imajı, marka güveni, lojistik sektörü

Okunma:

İndirme: