ISSN:2148-2489
Giriş Yap Üye ol

SAĞLIK BAKANLIĞI ÇALIŞANLARININ OTANTİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKİNİN DEĞERLEMESİ


Sağlık Bakanlığı çalışanlarının, otantik liderlik algılarının örgütsel bağlılıklarına olan etkilerinin incelenmesi bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın evrenini T.C. Sağlık Bakanlığı çalışanları, örneklemi ise Merkez Teşkilatı'nda çalışan 435 personelden oluşturmaktadır. Bilgi ve veriler Meyer, Allen, & Smith tarafından geliştirilmiş Örgütsel bağlılık ölçeği ve Walumbwa ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan “Otantik Liderlik Ölçeği” ile toplanmıştır. Tanımlayıcı araştırma modeli ile gerçekleştirilen çalışmada bilgi ve verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Pearson Korelasyon ve Regresyon analizleri kullanılmıştır. Yapılan Pearson Korelasyon analizi sonucunda bazılarında zayıfta olsa örgütsel bağlılık ve otantik liderlik boyutları yani bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında ilişkinin olduğu tespit edilerek “Sağlık Bakanlığı çalışanlarının örgütsel bağlılıkları ile otantik liderlik algıları arasında bir ilişki vardır” hipotezi kabul edilebilir. Ancak hangi bağımlı değişkenlerin, hangi bağımsız değişkenler ile açıklanabileceği ve ilişkinin derecesinin ne olduğunu saptamak üzere Regresyon analizi yapılmıştır. Bunun sonucunda duygusal bağlılık boyutundaki değişimin %10’unu ilişkilerde şeffaflık boyutu: devam bağlılığı boyutundaki değişimin %14’ünü ilişkilerde şeffaflık ve öz farkındalık boyutları; normatif bağlılık boyutundaki değişimin %18,0’ini içselleştirilmiş ahlak anlayışı ve öz farkındalık boyutları açıklamaktadır.


Anahtar Kelimeler


Otantik liderlik, Örgütsel bağlılık

Yazar: Mustafa Zahit SERARSLAN - - Ali TOPAL
Sayfa Sayısı: 110-121
DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15160
Tam Metin:
Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.