ISSN:2148-2489

EĞİTİM YÖNETİCİSİNİN YETERLİLİKLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ


Bu çalışmanın amacı eğitim kurumlarında yöneticilerin yeterliklerine ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Tarama modelindeki araştırmanın örneklemini, Bursa ili merkezinde görev yapan 112 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri İnsanlarla İletişim Kurma, Etkili Biçimde Çalışma, Yeterli Bir Okul Binası ve Çevresi Hazırlama, Mesleğe Hizmet, Etkili Bir Örgüt Yönetimi ve Eğitim Programının ve Ortamının Yönetimi alt boyutlarından oluşan “Okul Yöneticilerinin Yeterlikleri Envanteri” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-testi ve ANOVA gibi analizler kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, tüm boyutlarda öğretmenler okul yöneticilerini yeterli görmektedir. Öğretmenlerin görüşleri okul türü, mesleki kıdem, branş, daha önce yöneticilik yapma değişkenlerine göre farklılaşmamaktadır. Ancak yöneticisiyle aynı sendikaya üye olma durumuna göre farklılaşmaktadır. Yöneticisiyle aynı sendikaya üye olan öğretmenler, okul yöneticilerini daha yeterli görmektedir.


Keywords


İnsan kaynakları yönetimi, okul yöneticisi, öğretmen, müdür

Author: Ertuğrul ERDOĞAN - - Rüyam KÜÇÜKSÜLEYMANOĞLU
Number of pages: 497-511
DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15159
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.