ISSN:2148-2489

OKUL SPORLARI VOLEYBOL MÜSABAKALARINA KATILAN ERKEK SPORCULARIN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ


Sporcuların üst seviye de performans gösterebilmeleri için belirli bir atılganlık düzeyinde olmaları gerekmektedir. Atılganlık seviyesi düşük olan sporcuların performans düşüklüğü görülebilir. Bu da başarıyı doğrudan etkileyecektir. Bu düşünceden yola çıkarak çalışmamızda, okul sporlarında oynayan erkek voleybolcuların atılganlık düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini; Elazığ ilinde 2018-2019 eğitim öğretim döneminde okul sporları voleybol müsabakalarına katılan sporcular oluşturmaktadır. Örneklemini ise; rastgele seçilmiş ortaöğretim düzeyinde oynayan 161 erkek voleybolcu oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların demografik bilgilerini belirlemek amacıyla kişisel bilgi formu (Yaş, sınıf, okul takımında oynama yılı, anne ve babanın eğitim durumu ve ailede başka spor yapan durumu) ve Rathus atılganlık envanteri kullanılmıştır. Voltan (1980) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Rathus atılganlık envanteri 30 maddeden oluşmaktadır. Araştırmadaki verilerin analizi ve bulunan sonuçların hesaplanmasında SPSS 22,0 istatistik programı ile değerlendirilmiş ve anlamlılık düzeyi (P<0.05) olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda; Okul sporları voleybol müsabakalarına katılan ortaöğretim düzeyindeki erkek sporcuların yaş, ailede başka spor yapan olması ve anne babanın eğitim durumları değişkenlerine bağlı olarak sporcuların atılganlık düzeyi durumları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir. Sporcuların sınıf değişkeni ile atılganlık düzeyi ortalamasına bakıldığında anlamlı bir farkın olduğu saptanmıştır. Voleybol müsabakalarına katılan erkek sporcuların atılganlık düzeyleri 102,38 ortalama ile atılganlık düzeylerinin ortalamanın üstünde olduğu tespit edilmiştir.


Keywords


Sporcu, Voleybol, Atılganlık

Author: Eyyup NACAR - - Atalay GACAR – Ömer Faruk TUTAR
Number of pages: 101-109
DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15153
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.