ISSN:2148-2489

GİYİM KÜLTÜRÜ VE MODANIN KONULARI ÜZERİNE


Moda tasarımcıları zaman zaman geleneğe ve geleneksel giyim ögelerine tasarımlarında yer vermektedirler. Bu yaklaşım geleneksel giyim ile modanın konularının tartışılmasına olanak sağlayan bir ortamı oluşturmaktadır. Bildiride giyim kültürü, modanın tanımı ve içerikleri ele alınarak çalışmanın moda tasarımında geleneğin yorumlanması üzerine yapılacak olan araştırmalar için bir temel oluşturulması hedeflenmektedir. Bu bağlamda farklı coğrafyalarda simgesel anlayışla oluşan ve kültürün konularından biri olarak gelişen giyim kuşam, giyim kültürü altında açıklanacaktır. Yine 18. yüzyılda ortaya çıkan Endüstri Devrimi çerçevesinde şekillenen endüstriyel yaşam biçimleri ile birlikte gelişen “moda” kavramı ise olgu ve sistem olarak tanımlanacaktır. Halk kültürü verilerini barındıran giyim kültürü, içinde bulunduğu toplumun yaşam biçimini yansıtır. Burada endüstriyel bir yaşam biçiminin gereksinimi söz konusu değildir. Geleneksel yaşam gereksinimine göre şekillenen giyim kültüründe gelenekleri yansıtan renk ve biçim algısı açıkça görülür. Yüzyıllardır değişime uğramadan nesilden nesile aktarımı olan ve simge dili içeren giyim kültürünün örnekleri böylece oluşur. Oysa “moda” olgusunda, kavramın doğası gereği giyim kültüründe görülen geleneğe bağlılık bir ilke olarak kabul edilmez. Çünkü modanın her yenisi, eskisi olmak durumundadır. Çalışmanın bulgusu; “giyim kültürü” ve “moda” olgusunun konularının Endüstri devrimi öncesi ve sonrası üretim ve yaşam biçimlerine bağlı olarak tarihsel süreç içerisinde farklı biçimlerde geliştiğidir. Tarihsel gelişim süreçleri doğrultusunda iki olgunun değerleri, kapsamları ve içerikleri incelenerek örneklerle sunulacaktır.


Keywords


giyim kültürü, gelenek, moda sistemi, moda olgusu, moda tasarımı

Author: Ülker TATLIDİL - Yüksel ŞAHİN
Number of pages: 317-323
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.36690
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.