ISSN:2148-2489

DÜZENLİ OLARAK YOGA YAPAN VE YAPMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ: ANKARA İLİ ÖRNE-Ğİ


araştırma yoga yapan ve yoga yapmayan kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki farklılıkların incelenmesini amaçlayan genel tarama modelinde bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini, Ankara İlinde ikamet eden farklı stüdyolarda yoga yapan 18 yaş üzeri kadınlar ve yine Ankara ilinde ikamet eden ve yoga yapmayan 18 yaş üzeri kadınlar, örneklemini ise kolayda örneklem yoluyla belirlenen 54.62si yoga grubu, 45.42ü yoga yapmayanlar grubu katılımcısı olmak üzere 632 gönüllü katılımcı oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında; Walker ve ark. (1996) tarafından geliştirilen Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II (SYBD) ve araştırmacı tarafından geliştirilen "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı .92 olup yüksek güvenirlik derecesine sahiptir. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizleri için aritmetik ortalama, standart sapma alınmıştır. Değişken normal dağılım ve homojenlik koşulları yerine getirdiği için parametrik testlerden t-testi ve ANOVA uygulanmış, istatistiksel anlamlılık için .05 anlamlılık düzeyi seçilmiştir. Sonuç olarak; sürdürülen yoga çalışmalarının sağlıklı yaşam biçimi davranışları seviyelerinde pozitif bir etki yarattığı, eğitim ve yaş değişkeni ile sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptandığı ve yoga yapan kadınların, yoga yapmayan kadınlara göre istatistiksel olarak daha sağlıklı bir yaşam biçimine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Keywords


Yoga, Sağlıklı Yaşam, Kadın.

Author: Duygu KARAGÜZEL - - İ. Fatih YENEL
Number of pages: 457-472
DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15108
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.