ISSN:2148-2489

YÖNETİŞİM VE YOLSUZLUK


Yolsuzluk geçmişten günümüze ülkelerin karşı karşıya oldukları en önemli sorunlardan biridir. Yolsuzluk, en genel ifadeyle kişilerin sahip oldukları güç ve yetkileri kendi çıkarları veya üçüncü kişilerin çıkarları doğrultusunda kullanmaları olarak tanımlanmaktadır. Önemli bir sorun olmasından dolayı devletler yolsuzluğu önlemek veya minimuma indirmek durumundadır. Çünkü bu sorun ülkelerde sosyal, ekonomik, siyasi, toplumsal pek çok soruna da kaynaklık etmektedir. İdari, adli ve ahlaki kopuşlara neden olmaktadır. Sorunun çözümünde farklı yollar söz konusu olabilmektedir. Bu yollardan biri de yönetim anlayışını değiştirmektir. Gelişen ve değişen dünyada yolsuzluk sorununun çözümünde ve ihtiyaçların karşılanmasında; tek başına kararların alındığı, merkeziyetçi, hiyerarşik ve esnekliğin olmadığı bir yönetim anlayışı olan geleneksel kamu yönetimi anlayışı yeterli olamamaktadır. Günümüz dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilen ve dolayısıyla yolsuzluğun önlenmesinde etkin olabilen yönetim anlayışı yönetişimdir. Bu çalışmanın amacı geçmişte ve günümüzde önemli bir sorun olan yolsuzluğun önlenmesinde ya da asgari düzeye indirilmesinde yönetişim anlayışının önemini tartışmaktır. Bu doğrultuda derinlemesine literatür taraması yapılmış, yerli ve yabancı kaynaklara ve ilgili mevzuata bakılarak çalışma hazırlanmıştır.


Keywords


Yolsuzluk, Yönetişim, Yönetişimin İlkeleri

Author: Sadegül DURGUN - - Ahmet Hamdi AYDIN
Number of pages: 339-357
DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.15077
Full text:
Paylaş:
The Journal of Academic Social Sciences
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.