AİLENİN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL DÜZEYİNİN ÇOCUĞUN KAYGI DÜZEYİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF SOCIAL-ECONOMIC AND CULTURAL LEVEL OF FAMILY ON THE LEVEL OF CHILDREN

Author : Aşkım HATUNOĞLU
Number of pages : 214-223

Abstract

Bu araştırmada ailelerin sosyo ekonomik ve kültürel düzeylerinin çocukların kaygı düzeylerine olan etkileri incelenmektedir. Araştırmanın evreni sosyo ekonomik ve kültürel düzeyi farklı iki ayrı ilkokulun 3 ve 5. sınıfında okuyan 35O öğrenciden oluşmaktadır. Örneklem ise 62 öğrenciden oluşmaktadır. Yapılan araştırma planında çalışmamız aşağıdaki hipotezler çerçevesinde sürdürülmüştür. Buna göre: a) Yüksek/orta SED sahip ailelerin çocuklarının durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri, düşük SBD düzeyine sahip ailelerin çocuklarına göre daha düşük çıkacaktır. b) 11 yaş seviyesindeki çocukların durumluk ve sürekli kaygı düzeyi 9 yaş düzeyindekilere göre daha yüksek çıkacaktır. c) Kızz öğrencilerin durumluk ve sürekli kaygı düzeyi erkek öğrencilerden yüksek çıkacaktır. Çalışmada veriler sosyo ekonomik düzey, yaş düzeyi ve cinsiyet faktörlerine göre değerlendirilmiş bu faktörlerin durumluk ve sürekli anksiyete ölçeğine olan etkileri geliştirilen bu 3 hipotez çerçevesinde incelenmiştir. Sosyo ekonomik, yaş ve cinsiyet guruplarına ayrılarak tablolar çıkartılan denek gruplarından elde edilen sonuçlar "t" testine tabi tutularak hipotezlerimizin anlamlık düzeyleri araştırılmıştır. Buna göre sosyo ekonomik düzeyin durumluk ve sürekli kaygıda anlamlo düzeyde etkili olduğu,-cinsiyetin ve yaşın durumluk kaygıda etkisiz sürekli kaygıda etkili olduğu bulunmuştur.

Keywords

Ailenin Sosyo Ekonomik Durumu, Çocuk Psikolojisi, Kaygı

Read:966

Download: 326