BANKA ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL ADALET VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNE YÖNELİK ALGILARI: İZMİR İLİNDE BİR ARAŞ-TIRMA
THE PERCEPTIONS OF THE BANK EMPLOYEES REGARDING ORGANIZATIONAL JUSTICE AND INTENTION TO LEAVE WORK: A RESEARCH IN İZMİR PROVINCE

Author : Müge DOĞANER DEMİRTAŞ - - Nezih Metin ÖZMUTAF
Number of pages : 410-424

Summary

Bu çalışmanın temel amacı, bankacılık sektöründe çalışanlarının örgütsel adalet ve işten ayrılma niyetine yönelik algılarının belirlenmesidir. Bu kapsamda araştırmaya yönelik olarak hazırlanan anket formu İzmir ilinde yer alan 2 özel,1 devlet bankası olmak üzere toplam büyük ölçekli 3 bankanın 9 merkezi şubesinde, 147 çalışana yüz yüze anket yöntemi ile Ocak 2019 – Mart 2019 tarihleri arasında uygulanmıştır. Araştırma sonucunda oluşan örgütsel adalete yönelik faktörler ve işten ayrılma niyetine yönelik faktör banka çalışanları tarafından ileri düzeyde önemli bulunmuştur. Örgütsel adalet kapsamındaki faktörler arasındaki korelasyonlar pozitif yönde ve orta düzeydedir. Ancak örgütsel adalet faktörleri ile işten ayrılma niyetine yönelik faktör arasındaki korelasyonlar önemsiz olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan yöneticilerin diğer çalışanlara göre örgütsel adalet kapsamında belirlenen iş faktörünü daha fazla önemsedikleri de belirlenmiştir. Ayrıca insan kaynaklarına yönelik hakların adil dağılımı banka çalışanları tarafından birinci sırada önemsenen adalet boyutunu oluşturmaktadır.

Keywords

Örgütsel adalet, işten ayrılma niyeti, banka çalışanları

Okunma:

İndirme: