MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ İLGİLERİNİN VE İLGİ DÜZEYLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN SINIF VE CİNSİYETE GÖRE BELİRLENMESİ
THE DETERMINATION OF THE VOCATIONAL RELATIONS OF MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES AND INTEREST LEVELS BY GRADE AND GENDER

Author : Kani BAŞIBÜYÜK - - Önder SAKAL
Number of pages : 270-279

Abstract

Holland mesleki kişilikleri altı başlık halinde sınıflandırmıştır. Bunlar: Gerçekçi, araştırmacı, sanatçı, sosyal, girişimci ve gelenekseldir. Mesleki kişiliğin bireyin yaşantısında ve mesleki verimliliği noktasında önemli bir etken olduğu ifade edilebilir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı bir üniversitenin Matematik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören öğrencilerin mesleki ilgilerinin ve ilgi düzeylerindeki değişimin sınıf ve cinsiyete göre belirlenmesidir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden kesitsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir üniversitenin Matematik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 264 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak 55 maddelik mesleki ilgi ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde sınıflara göre mesleki ilgi puanları arasındaki farkı incelemek için tek yönlü Anova (One-way Anova) testi kullanılmıştır. Sınıflara göre faktörler arasındaki ilişki betimsel olarak açıklanmıştır. Faktör puanlarının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için ilişkisiz örneklemler t testi kullanılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde bazı değişkenler açısından sınıflar arası anlamlı farkın ortaya çıktığı görülmüştür.

Keywords

Matematik Öğretmen Adayları, Holland Teorisi, Mesleki kişilik.

Read:562

Download: 183

Atıf Bulunamadı