FROMM’UN YABANCILAŞMA KURAMI PERSPEKTİFİNDEN HANEKE SİNEMASINDAKİ YABANCILAŞMIŞ KARAKTERLERİN ANALİZİ: ‘7. KITA’
THE ANALYSIS OF THE ALIENATED CHARACTERS IN HANEKE’S CINEMA THROUGH FROMM’S PERSPECTIVE OF ALIENATION THEORY: ‘THE SEVENTH CONTINENT’

Author : Arzu ERTAYLAN
Number of pages : 123-141

Abstract

Sosyal bilimlere ilişkin metinlerde sıkça karşılaşılan ve genellikle iletişimsizlik ve yalnızlık gibi olgular ile ilişkilendirilen yabancılaşma kavramı, litaratürde sadece bir kavram olmanın ötesinde kuramsal bir alt yapıya işaret etmektedir. Bu kuramsal alt yapının dışarıda bırakılması, yabancılaşmayı ortaya çıkaran toplumsal bağlamın gözden kaçırılması, dolayısıyla olgunun ideolojik boyutunun gizlenmesi riskini ortaya çıkarmaktadır. Yabancılaşma olgusunun sinema metinlerindeki temsiliyetine ilişkin çok fazla çalışmanın olmaması, olanların ise yukarıda açıklanan genel bir perspektif içerisinde ele alınmış olması, bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Erich Fromm’un yabancılaşma kuramı temelinde yapılacak film incelemesinde elde edilen verilerin, olgunun sinemadaki temsiliyetinde ideolojik boyutun deşifre edilmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Çalışmada bu amaçla incelenecek film, Michael Haneke’nin ‘7. Kıta’ (Der siebente kontinent-1989) isimli filmidir. Filmin, Fromm’un yabancılaşma analizi ile uyumlu olduğunun düşünülmesi, çalışmanın teori ve temsil arasındaki ilişkiyi ortaya koyması açısından önemli görülmüştür. Kullanılacak yöntem, niteliksel içerik analizidir ve elde edilen veriler biçim ve içerik açısından değerlendirilerek sözü edilen kuram çerçevesinde eleştirel bir perspektif ile yorumlanacaktır.

Keywords

Yabancılaşma, Erich Fromm, , Michael Haneke, 7. Kıta

Read:1351

Download: 523

Atıf Bulunamadı