SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN KANITA DAYALI TUTUM ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
INFLUENCE OF PROBLEM SOLVING SKILLS OF HEALTH WORKERS ON EVIDENCE-BASED PERCEPTIONS OF ATTITUDE

Author : Mustafa DURMUŞ - - Abdullah GERÇEK - Necmettin ÇİFTCİ
Number of pages : 648-661

Abstract

Bu çalışma hemşirelerin problem çözme becerilerinin kanıta yönelik tutum algıları üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş tüm hemşireler(n=368) çalışmaya alınmak istenmiş fakat çalışmayı kabul eden 150 hemşire ile çalışma tamamlanmıştır. Araştırma, Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesi, Muş ilinde bulunan Muş Devlet Hastanesinde Ekim-Aralık 2016 tarihleri arasında yürütülmüştür. Veri toplamada “Hemşirelerin sosyo- demografik özelliklerine ait sorular ”, “Problem Çözme Envanteri’’ ile ‘’Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği ” kullanılmıştır. Araştırma için etik kurul onayı ve kurum izni alındıktan sonra hemşirelere açıklamalar yapılarak gönüllülük esasına göre veriler toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde frekans ve yüzdelik hesaplama, verilerin dağılımı, bağımsız gruplarda t testi, çoklu regresyon analizi ve tek yönlü varyans analizi testi kullanılmıştır. Problem çözme becerilerinin kanıta dayalı tutum algıları üzerinde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.001). Bu çalışmada, hemşirelerin problem çözme becerilerinin kanıta dayalı tutum algılarını etkilediği belirlenmiştir. Bu çalışma Alanya Alaattin Keykubad Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu'nda sunulmuştur.

Keywords

Hemşirelik, Kanıta Dayalı Hemşirelik, Problem Çözme Becerisi.

Read:430

Download: 150