REKABET STRATEJİLERİ İLE KURUMSAL İTİBAR ARASINDAKİ İLİŞKİ: BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE RELATIONSHIP BETWEEN COMPETITIVE STRATEGIES AND CORPORATE REPUTATION: A RESEARCH ON FIVE STAR HOTEL OPERATIONS

Author : Emrah ÖZTÜRK - - Orhan BATMAN - Muammer MESCİ
Number of pages : 568-587

Abstract

Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerinin uyguladıkları rekabet stratejileri ile sahip olduğu kurumsal itibar arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada nicel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Araştırma evrenini Türkiye’deki beş yıldızlı otel işletmeleri oluşturmaktadır. Araştırmaya ilişkin veriler ise beş yıldızlı otel işletmelerinin üst düzey yöneticilerine uygulanan anket tekniği ile elde edilmiştir. Toplamda 303 ankete ulaşılmış ve analiz gerçekleşmiştir. Elde edilen verilerin analizinde yüzde, frekans, korelasyon ve faktör analizine yer verilmiştir. Araştırmada yapısal eşitlik modeli kapsamında oluşturulan modele yönelik ise Path analizi uygulanmıştır. Verilerin analizinde ise SPSS 22.00 ve LISREL 8.72 Paket programları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Türkiye’deki beş yıldızlı otel işletmelerinin uyguladığı rekabet stratejileri ile kurumsal itibarı arasında istatistiksel olarak pozitif yönde, anlamlı bir ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Kurumsal İtibar, Rekabet Stratejileri, Otel İşletmeleri, Turizm

Read:418

Download: 141