NORMATİF ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECTS OF NORMATIVE ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR: A RESEARCH ON HEALTH EMPLOYEES

Author : Engin KANBUR - - Kubilay ÖZYER - Müslüme AKYÜZ
Number of pages : 300-316

Abstract

Örgütlerin değişen çevre koşullarına uyum sağlama ve sürdürebilirlik yolunda attıkları adımlar, çalışanlarının üzerlerine düşen görevlerden daha fazlasını yerine getirmelerini, geleneksel görev performanslarının ötesinde örgüte daha bağlı davranmalarını gerekli kılmakta ve çalışanların gönüllü olarak sergiledikleri davranışlar önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sağlık sektörü çalışanlarının normatif örgütsel bağlılıklarının örgütsel vatandaşlık davranışı ve alt boyutları üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini, Malatya ilinde, sağlık sektöründe bulunan bir kamu hastanesindeki 130 çalışan oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri anket tekniği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; güvenilirlik, frekans, korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, normatif örgütsel bağlılığın örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisinin olduğu saptanmıştır. Ayrıca, normatif örgütsel bağlılığın örgütsel vatandaşlık davranışı alt boyutlarından; diğergamlık, vicdanlılık ve centilmenlik üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisinin olduğu, nezaket ve sivil erdem üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Örgütsel Bağlılık, Normatif Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı

Read:449

Download: 164