ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİN İŞLEVSELLİĞİ
THE FUNCTIONING OF IN-SERVICE TRAINING ACTIVITIES ACCORDING TO TEACHER OPINIONS

Author : Mehmet Şahin AKINCI
Number of pages : 23-38

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı öğretmen görüşlerine göre hizmetiçi eğitimin etkinliklerinin işlevselliğini belirlemektir. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ili Altında ilçesindeki ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda görevli toplam 304 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan okul ve öğretmenlerin seçiminde ulaşılabilir örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın verilerini toplama amacıyla iki bölümden oluşan veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmenlerin hizmetiçi eğitim etkinliklerinin işlevselliğine ilişkin olumlu görüşlere katılma düzeylerinin aritmetik ortalaması 2.74 (kararsız), olumsuz görüşlere katılma düzeylerinin aritmetik ortalaması ise 2.72 (kararsız) olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim etkinliklerinin işlevselliğine ilişkin görüşleri cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermiş ancak çalıştığı kuruma ve katıldıkları hizmetiçi eğitim etkinliklerine göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim etkinliklerinin işlevselliğine ilişkin olumlu görüşleri hizmet yıllarına göre anlamlı bir farklılık göstermemiş, ancak olumsuz görüşleri anlamlı farklılık göstermiştir.

Keywords

Hizmetiçi eğitim, işbaşında eğitim, yaşamboyu eğitim

Read:675

Download: 235