ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF OPINIONS AND RECOMMENDATIONS FOR THE USE OF TECHNOLOGY IN EDUCATION TEACHERS WORKING WITH STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

Author : İsmail GEÇAL - - Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN
Number of pages : 624-635

Abstract

Teknoloji, hayatımızın her aşamasında yer aldığı gibi eğitimde de kullanılmaktadır. Zihinsel yetersizliği olan bireylerle çalışan öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımına yönelik görüş ve önerilerinin belirlenmesi bu araştırmanın amacıdır. Araştırmaya, 7 si bayan 5’si erkek toplam 12 Zihinsel engelliler öğretmeni katılmıştır. Araştırma nitel araştırma desenine göre kurgulanmış olup araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile veriler toplanmıştır. Görüşmeler altı ile 15 dk arasında sürmüştür. Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, özel eğitim öğretmenlerinin, eğitimde teknoloji kullanımının öğrenciler üzerindeki etkilerine, kullanım amaçlarına, sınıflarında kullandıkları teknolojiye, özel eğitimde teknoloji kullanımının sıklığına, teknoloji kullanımına yönelik kendi yeterliklerine dair görüş ve önerileri incelenmiştir.

Keywords

Zihinsel yetersizlik, zihinsel engelliler öğretmeni, teknoloji, eğitim.

Read:436

Download: 162