TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
A RESEARCH ON THE PERSPECTIVE OF THE STUDENTS OF TECHNICAL SCIENCES VOCATIONAL HIGH SCHOOL: HARRAN UNIVERSITY SAMPLING

Author : Mehmet Reşit SEVİNÇ - - Mehmet Emre EREN - Mehmet CANÇELİK - Mustafa SERT - Gönül SEVİNÇ - Mustafa Hakkı AYDOĞDU
Number of pages : 215-226

Abstract

Günümüzde kalkınma kavramı geçmişte kullanılan, sadece ekonomik kriterlerle açıklanan bir kavram olmanın ötesinde daha geniş bir anlam taşımaktadır. Bu kavram ekonomik kriterlerle beraber siyasi, sosyal, kültürel ve toplumsal nitelikleri de içerisinde barındıran daha kapsamlı bir kavram olup, özünde insan ile anlam bulmaktadır. Beşeri sermayenin değişim ve gelişimi uygulanacak olan eğitim politikaları ile mümkündür. Kalkınmanın gerektirdiği makine, teknoloji ve bilgi yine eğitim yatırımları ile beraber ortaya çıkacak kazanımlardır. Bu nedenle Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Teknik Bilimler MYO önemli bir misyon üstlenmektedir. Bu çalışmada, Teknik Bilimler MYO'da 10 programda okuyan, 264 öğrenci ile yüz yüze, basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle, dersler, eğitim, mesleki gelişim ve fiziki şartlara olan bakışları ile bunlara etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Sonuçlara göre, öğrencilerin okudukları programı isteyerek seçme oranı %60.6'dır. Cinsiyet, doğum yeri, okuduğu sınıf, ailenin geliri, mezun olduğu lise, programa yerleşim şekli ve tercih sırası ile değişkenler üzerindeki bakışlar arasında istatistiki olarak anlamlılık tespit edilmiştir.

Keywords

Öğrenci Bakışı, Etkileyen Faktörler, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.

Read:674

Download: 228