OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ
PROBLEM SOLVING SKILLS OF SCHOOL COUNSELORS

Author : Abdullah ALDEMİR - - Yalçın DEMİR - Rukiye ŞAHİN - Oğuzhan ÇAKAN
Number of pages : 588-602

Abstract

Bu çalışmanın amacı, psikolojik danışmanların karşılaştıkları problemlerde kullandıkları problem çözme becerilerini incelemektir. Bu çalışma Orta Karadeniz Bölgesinde bulunan bir ile bağlı merkez ilçe dâhil olmak üzere beş ilçede çalışmakta olan ve uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 36 psikolojik danışman ile yürütülmüştür. Katılımcıların 21’i kadın 15'i erkektir. Katılımcılardan toplanan verilerin analizinde, içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Bulgular katılımcıların, Örnek Olay 1'de yer alan sorulara mağdur öğrencinin etkilenmesi, sosyal medyanın kullanımı ile siber zorbalık hakkında bilgi vermeyle bireysel ve grupla çalışmalar yapma şeklindeki cevapları verdiklerini göstermiştir. Katılımcıların Örnek Olay 2'de ise mağdur öğrencinin olumsuz etkilenmesi, bireysel ve grupla görüşme/danışma yapma cevaplarını verdikleri görülmüştür. Katılımcıların Örnek Olay 3'te de, öğretmenin fiziksel şiddet uygulaması, bireysel ve grupla görüşme/danışma yapma ve okul yönetimini, öğrenciyi ve veliyi bilgilendirme biçiminde yanıtladıklarını göstermiştir. Araştırma bulguları ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.

Keywords

Problem çözme, okul psikolojik danışmanları, zorbalık, etik ikilem

Read:407

Download: 146