ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL YAŞAM KALİTESİ ALGILARI: DEMOGRAFİK BİR İNCELEME
MİDDLE SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTIONS OF SCHOOL LİFE QUALITY: A DEMOGRAPHIC ANALYSIS

Author : Melek BABA ÖZTÜRK - - Mehtap KARALAR - Yücel ÖKSÜZ
Number of pages : 430-442

Abstract

Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin okul yaşam kalitesi algılarını cinsiyet, sınıf düzeyi, anne- baba eğitim düzeyi ve kendini akademik olarak algılama gibi çeşitli değişkenler açısından incelemek amaçlanmıştır. Çalışmaya 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Samsun ili Atakum ilçesinde öğrenim gören 459 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Sarı (2007) tarafından geliştirilen Okul Yaşam Kalitesi Ölçeği (OYKÖ) ile araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgiler Formu kullanılmıştır. Veriler SPSS 20.00 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde, frekans gibi betimleyici istatistiklerin yanı sıra ilişkisiz örneklemler t testi ile tek yönlü varyans analizinden faydalanılmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde .05 hata düzeyi göz önünde bulundurulmuştur. Çalışma sonucunda öğrencilerin OYKÖ puan ortalaması 114.51 ( 3.27) olarak bulunmuştur. Ayrıca okul yaşam kalitesi algılarının cinsiyet ve algılanan akademik başarı değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterirken sınıf ve anne baba eğitim düzeyine göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Elde edilen veriler literatür ışığında yorumlanmış ve çeşitli öneriler getirilmiştir.

Keywords

Yaşam Kalitesi, Okul Yaşam Kalitesi, Demografik Değişkenler

Read:434

Download: 147