ERZİNCAN REFAHİYE MERKEZ AĞZININ FONOLOJİK VE MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
THE PHONOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF ERZINCAN’S REFAHİYE DISTRICT

Author : Metin YURTBAŞI
Number of pages : 528-576

Abstract

Doğu Anadolu illerimizden Erzincan’ın Refahiye ilçesi yüzyıllar boyunca pek çok tarihsel değişime uğramış ve göçler yaşamış olup Orta ve Doğu Anado-lu’nun geçiş noktasının kendine özgü ağız özelliklerini taşımaktadır. Bu çalış-mada bölgeyle ilgili kısa bir coğrafi ve tarihi bilgi verildikten sonra geleneksel ağız çalışmaları kapsamında bölge ağzının standart Türkiye Türkçesi’nden (STT) farklılaşan özellikleri önce fonolojik (ünlüler ve ünsüzlerdeki değişme-ler), daha sonra da morfolojik (köklerden türeyen yapı ve çekim eklerindeki standart sapmalarındaki) değişmeler yönünden ayrıntılı biçimde ve örnekleriy-le sunulmuştur. Derginin makale için sağladığı alan kapsamında yazının so-nunda üç Ek’e yer verilmiştir. Burada önce Refahiye Ağzı’nda görülen sözcük düzeyinde standart sapma örnekleri verilmiş. Daha sonra anlamları ve örnek-lemeleriyle yöresel bir sözlükçe sunulmuştur. En son ve 3. Ek’te UFA transk-ripsiyon (çevriyazı) yönteminin Türkçe için uyarlanmış biçiminin sunulması ile yöreden kaydedilmiş bir konuşmanın geleneksel transliterasyonu ile Türki-ye Türkçesine uyarlanmış UFA yöntemiyle yapılmış parçalı ve parçalarüstü özellikler taşıyan transkripsiyon (çevriyazı) biçimi, bundan sonraki yöresel lehçe çalışmaları için çağdaş bir notasyon yöntemi olarak önerilmiştir.

Keywords

ünlü değişimleri, ünsüz değişimleri, yapım ekleri, çekim ekleri, UFA transkrip-siyon (çevriyazı)

Read:637

Download: 219

Atıf Bulunamadı