YURT DIŞINDA GÖREV YAPAN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
TURKISH AND TURKISH CULTURE TEACHERS' VIEVS ABOUT TURKISH AND TURKISH CULTURE LESSONS ABROAD

Author : Bayram ARICİ - - H.Ahmet KIRKKILIÇ
Number of pages : 480-500

Abstract

Bu araştırma Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğretmek amacıyla gönderilen öğretmenlerin görevleriyle ilgili sorunlarını belirleyip bu sorunlarına çözüm bulabilmek amacıyla 2016-2017 öğretim yılında Federal Almanya’da yapılmıştır. Araştırmada Almanya’nın çeşitli eyaletlerinde görev yapan elli öğretmeni yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmış, öğretmenlerin ifadeleri nitel veri analizi yöntemlerinden içerik analiziyle açık kodlama yapılarak çözümlenmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından kodlanıp kodların tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Öğretmenlerin mesleki ve kişisel özelliklerini içeren dört sorudan sonraki dört sorunun güvenirlik katsayıları sırasıyla beşinci soru için % 65, altıncı soru için % 64,10, yedinci soru için % 80, sekizinci soru için % 85,20 bulunmuştur. Çalışmada Türkçe ve Türk Kültürü ders kitaplarının yurt dışındaki öğrencilerin seviyelerine uygun olarak hazırlanmadığı, ders materyalleri ve ders saatlerinin yetersiz olduğu, öğrenci ve velilerin derslere karşı ilgisiz davrandıkları öğretmenler tarafından ifade edilmiştir.

Keywords

Türkçe öğretimi, Türkçe ve Türk Kültürü Dersi.

Read:583

Download: 184