AKRAN ÖĞRETİMİ YÖNTEMİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ BAŞARISINA ETKİSİ
THE EFFECT OF PEER INSTRUCTION METHOD ON THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ SUCCESS IN SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE

Author : Özgür YEŞİLOĞLU - - Sibel KARACA - Önder ŞİMŞEK
Number of pages : 309-320

Abstract

Çalışmanın amacı, Akran Öğretimi Yönteminin, ortaokul öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarılarına etkisini test etmektir. Çalışmada zayıf deneysel desen kullanılmıştır. Erzurum Sabancı Ortaokulu’ndaki 6.sınıflardan birinin öğrencilerine kavram testi başlangıçta öntest olarak uygulanmış, uygulamanın sonunda yine aynı test sontest olarak uygulanmıştır. Uygulamada kullanılan kavram testi, 27 maddeli sorudan oluşan, daha önce Ionnides ve Vasnidou (1978) tarafından pilot uygulaması yapılmış olan geçerli ve güvenilir bir testtir. SPSS-16 programına göre, Akran Öğretimi Yönteminin 6. sınıf öğrencilerinin fen kavramlarını öğrenme düzeyinde anlamlı bir artışa sebep olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca uygulama süresince derse gözlemci olarak katılan ders öğretmeninin görüşleri araştırmacı tarafından alınmıştır. Öğretmenin görüşleri ile nicel verileri destekleyici ve açıklayıcı nitel veriler elde edilmiştir.

Keywords

Aktif Öğrenme, Akran Öğretimi, Fen Bilgisi Eğitimi.

Read:619

Download: 199