LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK ETİK TUTUMLARI
ETHICAL ATTITUDES OF UNDERGRADUATES TOWARDS ENVIRONMENT

Author : Sercan Ayhan SUNGUR
Number of pages : 469-479

Abstract

Bu araştırmada lisans öğrencilerinin çevreye yönelik etik tutumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma 2015-2016 bahar döneminde Marmara Üniversitesi’nde eğitimini sürdüren lisans öğrencileri (n:397) üzerinde yürütülmüştür. Katılımcılardan veriler “Çevre Etiği Ölçeği” ile toplanmıştır. Ölçek “İnsan Merkezci”, “Tanrı Merkezci”, “Çevre Merkezci”, “Ben-Merkezci” ve “Derin Ekolojist” çevrecilik alt boyutlarından oluşmakta olup 5’li Likert tipi toplam 24 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alpha Değeri 0,76’tır. Araştırmanın önemli sonuçları içerisinde cinsiyetin çevre etiği tutumunda istatistiksel olarak anlamlı bir değişken olmadığı (p=0,535), sınıflar arasında ise anlamlı farklılık bulunduğu yer almaktadır (p<0,001). Farklılığın hangi sınıf ya da sınıflardan kaynaklandığı incelendiğinde, tüm gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Tüm gruplar için olası tüm ikili karşılaştırmalara ait p değeri <0,001 bulunmuştur. Yani en düşük çevre etiği tutumu 1.sınıflarda, sonra 2.sınıflarda, sonra 3.sınıflarda ve en yüksek 4.sınıflardadır. Eğitim düzeyi arttıkça çevre etiği tutumlarının da pozitif yönde arttığı sonucu çıkmaktadır.

Keywords

Etik, Çevre Etiği, Çevrecilik

Read:634

Download: 217