ORTAÇAĞ’DA ŞEHİR ve FELSEFE İLİŞKİSİ ÜZERİNE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
CURRENT APPROACHES ON THE CITY AND PHILOSOPHY RELATIONSHIP IN THE MEDIEVAL

Author : Merve GÜVEN
Number of pages : 321-328

Abstract

Şehir, toplumsal hayat ile insanlar arasındaki ilişkileri oluşturan en önemli fiziksel yapıdır. Bu nedenle geçmişten günümüze değin kent ve toplumsal dinamikler iç içe olmuştur. Çalışmanın amacı Ortaçağ’da şehir ve felsefe ilişkisini açıklamak ve günümüzde bu ilişkinin nasıl değerlendirilebileceğini ortaya koymaktır. Ayrıca çalışma şehrin birey ve toplum ile kurduğu ilişkileri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle öncelikle Ortaçağ’da sosyal yaşamı belirleyen bir unsur olarak dönemin başlıca felsefi yaklaşımları ele alınmıştır. Daha sonra Ortaçağ’da şehir ve mimarinin bu felsefi yaklaşımlar ekseninde nasıl şekillendirildiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma nitel bir çalışmadır. Bilgiler literatür taraması yöntemiyle toplanmış ve yorumlanmıştır. Sonuç olarak Ortaçağ örneği üzerinden günümüz felsefe, sosyal yaşam, şehir ve mimari yapıları üzerine eleştirel bir yaklaşım getirilmiştir.

Keywords

Skolastik Düşünce, Estetik, Şehir, Mimari, Felsefe, Ortaçağ

Read:640

Download: 209

Atıf Bulunamadı