1982 ANAYASASI VE İNSAN HAKLARI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
AN ANALYSIS REGARDING RELATION BETWEEN 1982 CONSTITUTION AND HUMAN RIGHTS

Author : Gökhan AK - - Mete Kaan KAYNAR
Number of pages : 90-103

Abstract

1982 Anayasası’nda yer alan haklara, “Temel Haklar ve Ödevler”, “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” ve “Siyasal Haklar ve Ödevler” başlıkları altında değinilmiştir. İnsan hakları ise, insanların onur (dignity) ve değer (worth)’inden kaynaklanan, yasal düzenlemeler bu hakları tanısa da tanımasa da tüm insanların sahip olduğu, evrensel ahlakî ilkeler olarak tanımlanabilir. Bu çalışmanın amacı, insan hakları ve anayasa ile ilgili temel felsefi tartışmalara değinerek, 1982 Anayasası’nı insan hakları boyutunda analiz etmektir. Bu amaçla; ilk olarak hak kavramından hareketle insan hakları tanımlanmaya çalışılırken, insan haklarının felsefi temellerine göz atılmaya, insan hakları ile anayasa kavramı arasındaki ilişki vurgulanmaya çalışılacaktır. İkinci bölümde ise, 1982 Anayasası ve insan hakları ilişkisi, Anayasanın devlet felsefesi, temel hak ve özgürlüklere bakışı ve bu hakları ele alışı çerçevesinde değerlendirilecektir.

Keywords

Anayasacılık, 1982 Anayasası, İnsan Hakları, Hak ve Ödevler

Read:608

Download: 192

Atıf Bulunamadı