OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ ANAOKULUNDAKİ GÜN-LÜK YAŞAMLARINA BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ
ANALYZING PRESCHOOL CHILDREN’S PERSPECTIVES RELATED TO THEIR EVERYDAY LIVES AT PRESCHOOL

Author : Necla TUZCUOĞLU - - Hande ARSLAN ÇİFTÇİ - Burcu GÜNGÖR - Figen TIĞCI
Number of pages : 375-389

Summary

Bu araştırmanın genel amacı, okul öncesi dönem çocuklarının anaokulundaki günlük yaşamlarına bakış açılarını incelemektir. Bu genel amaç doğrultusunda okul öncesi dönem çocuklarının anaokulu deneyimleri, anaokulunda en çok sevdiği ve sevmediği şeyler, arkadaşları ve öğretmenleriyle ilişkilerine yönelik görüşleri incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2015-2016 eğitim-öğretim yılı İstanbul ili Beşiktaş ilçesinde yer alan özel bir anaokuluna devam eden 14’ü kız, 13’ü erkek toplam 27 çocuk oluşturmaktadır. Çocukların yaşları 55-73 ay arasında olup yaş ortalamaları 64,5 aydır. Bu çalışmada nitel veri toplama yöntemlerinden görüşme ve resim çizdirme birlikte kullanılmıştır. Görüşmeler genel olarak açık uçlu olan 10 sorunun yönlendirmesiyle yapılmıştır. Çocuklarla yapılan bireysel görüşmelerden ve çocukların çizdikleri resimlerle ilgili verdikleri cevaplardan elde edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, çocuklar anaokulunda en çok yaptıkları ve yapmaktan hoşlandıkları şeyin "oyun oynamak" olduğunu, ancak öğretmenleri ile daha çok “etkinlik/faaliyet” ile “kitap çalışması” yaptıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca, çocukların oyundan sonra en çok bahçeye çıkmaktan ve bahçede oynamaktan hoşlandıklarını ama bunu çok sık yapamadıkları tespit edilmiştir. Çocukların çoğu anaokulunda sevmedikleri bir şey olmadığını belirtse de, geri kalanı arkadaşları ile kavga etmenin, zor etkinlikler ve zor kitap çalışmalarının ve boş boş oturmanın sevmedikleri şeyler arasında olduğunu belirtmiştir

Keywords

Okul Öncesi Eğitim, Çocukların Bakış Açıları, Okul Öncesi Deneyimleri, Oyun, Fenomenoloji

Read:346

Download: 118