RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ: BİST 100’DE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
EARLY RISK DETECTION SYSTEM AND EARLY RISK DETECTION COMMITTEE: AN INVESTIGATION IN COMPANIES LISTED ON BIST 100 INDEX

Author : Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT - - Şükran GÜNGÖR TANÇ
Number of pages : 80-94

Summary

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’ya göre; şirketlerin yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Bu bağlamda çalışmamızın temel amacı; BİST 100’de yer alan şirketlerin 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait faaliyet raporları vb. dökümanlarının incelenerek, şirket yönetim kurulları tarafından risk komitesi oluşturulup oluşturulmadığı, oluşturulmuş ise gerekli prosedürlere uygun şekilde faaliyetlerin yürütülüp yürütülmediğinin, ayrıca bu konuda açıklanması gerekli bilgilerin şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde kamuoyu ile paylaşılıp paylaşılmadığının tespit edilmesidir. Araştırma sonucunda bilgisine ulaşılan işletmelerin tamamında Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesinin oluşturulduğu ve çoğunluğunun gerekli prosedürlere uygun şekilde faaliyetlerini yürüttüğü görülmüştür. Ayrıca şirketlerin büyük çoğunluğunun bu konudaki gerekli bilgileri şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde kamuoyu ile paylaştıkları tespit edilirken, bazı şirketlerin ise Komite ile ilgili hususlarda bilgi verme konusunda gerekli hassasiyeti göstermedikleri tespit edilmiştir.

Keywords

Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi, Risk Yönetimi, Türk Ticaret Kanunu, Denetim

Read:339

Download: 116