YALIN ÜRETİM UYGULAMALARINDA İSRAFIN AZALTILMASI İLE PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN VE ETKİLEŞİMİN DEMATEL YÖNTEMİYLE ANALİZİ
AN ANALYSIS OF RELATIONSHIPS AND INTERACTIONS BEWEEN WASTE REDUCTION AND PERFORMANCE MEASURES IN LEAN MANUFACTURING IMPLEMENTATIONS

Author : Ejder AYÇİN - - Onur ÖZVERİ
Number of pages : 325-353

Summary

Günümüzde artan rekabet koşulları ve pazar koşullarındaki değişimler işletmeleri müşteri odaklı faaliyetlerde bulunmaya zorlamaktadır. Günümüz koşullarına ayak uydurabilmek, müşteri taleplerini eksiksiz ve zamanında karşılayabilmek için işletmeler, geleneksel üretim sistemlerinden vazgeçip, üretim sistemlerini günümüz koşullarına göre şekillendirmişlerdir. Bu koşullarda, işletmelerin rekabetçi güçlerini arttıracak ve müşteri odaklı ilkeler benimseyen yalın üretim sistemleri önemli bir hale gelmiştir. Yalın üretim felsefesine sahip işletmelerin, üretim sisteminde ortaya çıkabilecek her türlü israfı iyi belirlemeli ve onları ortadan kaldıracak akılcı çözümler yaratarak üretim sistemlerini tasarlamalıdırlar. Bu çalışma, yalın üretim sistemine sahip bir işletmede, belirlenen performans ölçütleri ile israf türleri arasındaki ilişki ve etkileşimi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Performans ölçütleri ile israf türleri arasındaki ilişki ve etkileşimleri açıklayabilmek amacıyla, uygulama modeli DEMATEL yöntemiyle analiz edilmiştir. Bulgular, çalışma kapsamında kullanılan modelin, firma performans ölçütleri ile israf türleri arasındaki ilişki ve etkileşimi belirleyebildiğini ortaya koymuştur.

Keywords

Yalın Üretim, İsraf Türleri, Performans Ölçütleri, DEMATEL

Read:345

Download: 125