ULUSAL İNOVASYON POLİTİKALARINDA SOSYAL SERMAYENİN ROLÜ
THE ROLE OF SOCIAL CAPITAL IN NATIONAL INNOVATION POLICIES

Author : Tuba AKAR - - Ahmet AY - Gökhan AKAR
Number of pages : 604-627

Summary

Bu çalışmada ulusal inovasyon politikalarında sosyal sermaye kavramının rolü incelenmiştir. Bilginin en önemli üretim faktörü haline geldiği günümüz dünyasında ülkelerin ekonomik büyümeleri sağlayabilmeleri, küresel rekabette yer alabilmeleri ve ülke refahını artırabilmeleri inovasyonlara bağlı hale gelmiştir. Bir ülkede inovatif bir sürecin yaratılması, inovasyon kültürünün oluşması, inovasyon performansının artması etkin işleyen inovasyon politikalarına bağlıdır. Bu çalışmanın amacı inovasyon politikalarında sosyal sermayenin rolünü teorik açıdan ortaya koymaktır. İnovasyon süreci, dinamik etkileşimli ve sosyal bir süreçtir. Sosyal ilişkilerin önemine vurgu yapan sosyal sermaye kavramı, inovasyon sürecinde aktörler arasında bilgi paylaşımını kolaylaştıran bir rol üstlenmektedir. Ayrıca aktörler arasındaki ağ yapı da diğer önemli bir unsurdur. Sosyal sermaye sahip olduğu güven faktörüyle kollektif faaliyetleri güçlendirerek inovasyon sisteminin ve inovasyon politikalarının etkin işlemesine yardımcı olmaktadır. Sosyal sermayenin ulusal inovasyon politikaları açısından rolü toplumdaki sosyal sermaye düzeyine ve ulusal inovasyon sisteminin yapısına bağlı olarak değişmektedir.

Keywords

İnovasyon, Sosyal Sermaye, Ulusal İnovasyon Sistemi, Ulusal İnovasyon Politikaları

Read:367

Download: 134