SINIFINDA KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ OLAN VE OLMAYAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN OYUN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ FARKLILAŞMAKTA MIDIR?
DOES THE SELF-EFFICACY OF THE TEACHERS WHO HAVE INCLUSIVE STUDENTS IN THEIR CLASS AND OF THE ONES WHO DO NOT DIFFER?

Author : Pelin PİŞTAV AKMEŞE - - Nilay KAYHAN
Number of pages : 303-324

Summary

Çocuklar okul öncesi dönemde oyun, her çocuğun isteyerek ve zevk alarak katıldığı, hayal dünyasını, yaratıcılığını harekete geçirici bir etki oluşturmaktadır. Bu çalışmada kaynaştırma sınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin, oyun öğretimine ilişkin özyeterliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma betimsel tarama yöntemi ile gerçekleştirilerek, veriler kaynaştırma eğitimi verilen okul öncesi dönemde görevli öğretmenlere yönelik araştırmacıların hazırladığı ''Kişisel Bilgi Formu” ve Kadim (2012) tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Dönemde Oyun Öğretimi Özyeterlik Anketi” ile toplanmıştır. Kay kare testi ve Mann Whitney U analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Sınıfında kaynaştırma öğrencisi olup olmama durumunun, öğretmenlerin oyun özyeterliliklerinin planlama, uygulama, değerlendirme, mesleki özyeterlik alt boyutlarının hiçbirinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığı, çalıştıkları okul türünün ise sınıfında kaynaştırma öğrencisi olmayan öğretmenlerin oyun etkinliklerini planlama ve uygulama özyeterliği alt boyutlarında anlamlı bir farklılığa neden olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak okul öncesi eğitimde oyun, eğitim-öğretimin bir parçası olarak düşünülmeli ve sınıf içi etkinliklerde oyuna yer verilmelidir.

Keywords

Özyeterlik, oyun öğretimi, okul öncesi öğretmeni

Read:382

Download: 133