HASTANE CERRAHİ VE DAHİLİ POLİKLİNİKLERİNİN JCI AKREDİTASYON STANDARLARINA UYGUNLUĞUNUN UZMAN GÖZLEMCİ GÖZÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF HOSPITAL SURGICAL AND INTERNAL POLYCLINICS APPROPRIATENESS TO JCI ACCREDITATION STANDARDS WITH AN EXPERIMENTAL OBSERVER

Author : Nurcan COŞKUN US - - Elif DİKMETAŞ YARDAN
Number of pages : 438-454

Summary

Bu çalışmanın amacı, hastane cerrahi ve dahili polikliniklerinin JCI Akreditasyon Standartlarına uygunluğunun alanında uzman gözlemci tarafından değerlendirilmesidir. Çalışmada gözlem yöntemi kullanılmıştır. Yapılandırılmış gözlem formunun hazırlanmasında “JCI Ayaktan Bakım Alan İncelemesi Standartları”'nın Türkçe’ye çevirisi yapılmıştır. Araştırmacı görüşlerini ortaya koymak amacıyla JCI akreditasyon standartlarının farkındalığı ve yeterliliği ile ilgili literatür taraması yaparak gözlemci uzman görevini üstlenmiş ve her poliklinik için ayrı ayrı gözlem yapmıştır (n=29). Çalışma Ağustos 2014-Şubat 2015 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmanın evrenini 400 yataklı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi cerrahi ve dahili poliklinikleri (n=29) oluşturmaktadır. Araştırmacı, gözlem formunda “etkin iletişimin iyileştirilmesi”, “yüksek riskli ilaçların güvenliğinin iyileştirilmesi”, “doğru taraf, doğru işlem, doğru hasta cerrahisinin güvence altına alınması”, “sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyon riskinin azaltılması”, “hastaların düşme olayları sonucu zarar görme riskinin azaltılması”, “hasta erişim ve değerlendirme”, “bakıma erişim ve bakımın sürekliliği”, “hasta bakım ve bakım sürekliliği”, “hasta kayıt ve bilgi akışı”, “anestezi ve cerrahi bakım”, “enfeksiyon kontrol ve tesis”, “tesis yönetimi ve güvenlik”, “insan kaynakları yönetimi”, “üst yönetim, liderlik ve yönlendirme”, “kurumsal ve klinik etik” alt boyutlarına ait değerlendirme yapmıştır. Araştırmacı, gözlem formundaki sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyon riskinin azaltılması ve hasta bakım ve bakım sürekliliği alt boyutlarında kurumun en hassas olduğu ve titizlikle çalışma yürüttüklerini saptamıştır. Gözlemci yüksek riskli ilaçların güvenliğinin iyileştirilmesi alt boyutunda, kurumun daha hassasiyetle yaklaşarak uygunluk standartlarına ulaşabileceğini tespit etmiştir.

Keywords

JCI, Kalite, Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon.

Read:337

Download: 112