HİSSE SENEDİ PİYASA LİBERALİZASYONUNUN HİSSE SENEDİ GETİRİ VOLATİLİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
THE EFFECT OF STOCK MARKET LIBERALIZATION ON STOCK RETURN VOLATILITY: AN AMPIRICAL STUDY

Author : Arzu ÖZMERDİVANLI
Number of pages : 589-603

Summary

1980’li yıllardan sonra dünya genelinde artan küreselleşme hareketleri, finansal liberalizasyon politikalarının uygulanmasını gündeme getirmiş ve pek çok ülke finansal piyasalarını, yabancı yatırımcılara açmaya karar vermiştir. Finansal liberalizasyon politikaları kredi ve mevduat faizlerine ilişkin kontrollerin ve kredi kontrollerinin kaldırılması, bankacılık sektöründe özel mülkiyetin yaygınlaştırılması, bankacılık sektörüne girişin kolaylaştırılması, hisse senedi piyasalarının yabancı yatırımcılara açılması ve sermaye hareketlerinin serbestleşmesi gibi uygulamaları içine almaktadır. Söz konusu uygulamalar, bir ülkenin ekonomisini yatırımlarını, para ve sermaye piyasalarını olumlu veya olumsuz etkileyebilmekte ve hisse senedi piyasalarında dalgalanmalar yaratabilmektedir. Bu çalışmada hisse senedi piyasasına ilişkin finansal liberalizasyon hareketlerinin hisse senedi getiri volatilitesi üzerinde yarattığı etkilerin Türkiye açısından incelenmesi amaçlanmıştır. 07.02.1986 – 07.10.2016 dönemi için çeşitli ARCH-GARCH modellerinin kullanıldığı çalışma sonucunda, hisse senedi piyasa liberalizasyonunun hisse senedi getiri volatilitesini önemli ölçüde etkilemediği yönünde bulgular elde edilmiştir.

Keywords

Hisse Senedi Piyasa Liberalizasyonu, Hisse Senedi Getiri Volatilitesi, ARCH – GARCH Modelleri

Read:375

Download: 129