GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOLAYSIZ YABANCI SERMAYE YATIRIMI VE SANAYİLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL VERİ ANALİZİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND INDUSTRIALIZATION IN DEVELOPING COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS

Author : Betül ALTAY TOPCU
Number of pages : 390-400

Summary

Bu çalışmanın amacı, dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının sanayileşme üzerindeki etkisini, 19 üst-orta gelirli gelişmekte olan ülkede, 2000-2013 dönemi için analiz etmektir. Bu etkiyi belirlemek için, Panel En Küçük Kareler (OLS), Sabit Etki (FE) ve Tesadüfi Etki (RE) modelleri uygulanmıştır. Ampirik literatürde dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyüme üzerinde etkisini inceleyen çok sayıda çalışma olmasına rağmen, sanayileşme üzerindeki etkisini inceleyen çok az sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışma, hem bu konuda literature katkı sağlamak, hem de uygun ekonomik politika önerilerinde bulunmak açısından önem arz etmektedir. Analiz sonuçlarına göre, gelişmekte olan ülkelerde, ihracat ve gayri safi sermaye oluşumu değişkenleri sanayileşme üzerinde önemli bir etkiye sahipken, dolaysız yabancı sermaye yatırımı değişkeni sanayileşme üzerinde etkiye sahip değildir. Ampirik sonuçlar büyük ölçüde bu konudaki çalışmalar ile tutarlıdır.

Keywords

Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımı, Sanayileşme, Panel Veri Analizi.

Read:354

Download: 121