BİR RİSK YÖNETİM ARACI OLARAK KREDİ TEMERRÜT SWAPLARI
CREDIT DEFAULT SWAPS AS A RISK MANAGEMENT TOOL

Author : Esra AKSOYLU
Number of pages : 576-588

Summary

Kredi türevleri; şirketlere, finansal kurumlara ve kurumsal yatırımcılara kendi ihtiyaçlarına uygun türev araçlar yaratarak kredi riskinden korunma imkânı sağlayan finansal ürünlerdir. Kredi türevleri, menkul kıymetlerin maruz kaldıkları kredi riskinin, varlığın mülkiyeti değişmeksizin başka bir tarafa aktarılmasını sağladığından risk yönetiminde sıklıkla başvurulan türev araçlardandır. Kredi türevleri içerisinde en yaygın kullanılan türev araç ise kredi temerrüt swapları (CDS-Credit Default Swaps) dır. Kredi temerrüt swapları, en basit anlamıyla kredi riskine karşı yapılan bir sigorta işlemi olarak ifade edilebilir. Bu çalışmada öncelikle kredi temerrüt swaplarının işleyişi, türler, kullanım amaçları kavramsal açıdan ele alınarak açıklanmıştır. Çalışmada ayrıca, gelişmekte olan ülkeler arasından seçilen Türkiye, Arjantin, Güney Kore, Endonezya ve Rusya’nın ülke CDS primleri küresel krizi de içine alan 2008-2012 yılları için incelenmiştir.

Keywords

Kredi Türevleri, Kredi Temerrüt Swapları, Kredi Riski

Read:373

Download: 128