MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF HIGHLIGHTS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS TO USE SOCIAL MEDIA

Author : Serdal IŞIKTAŞ
Number of pages : 565-575

Summary

İnternetin gelişimiyle ortaya çıkan ve toplumu etkileyen önemli iletişim araçlarından olan sosyal medya, eğitimcilerin de dikkatini çekmiştir. Eğitim açısından; iletişim, işbirlikçi ortam, aktif katılım, doküman-kaynak paylaşımı, bilgi ve becerilerin paylaşımı gibi çok önemli imkânları kullanıcılarına sunmaktadır. Yapılan araştırma da öğrencilerin sosyal medya tutumlarının ne olduğunu öğrenmek amacıyla hesaplanan betimsel istatistiklerden aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine göre, öğrencilerin sosyal medya tutumları yüksek olduğu ve sosyal medya platformlarına yönelik olumlu tutum geliştirdikleri söylenebilir. Bu çalışma; Girne Amerikan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda yer alan 386 öğrencinin sosyal ağlara bakış açılarının analizini tespit etmek üzere hazırlanmıştır. Bu bağlamda öğrencilere anket uygulanmış, elde edilen veriler analiz edilerek sosyal ağları hangi amaçla kullandıkları değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre katılımcıların internet kullanım sıklığı ile sosyal medya kullanımı arasında doğru orantı olduğu tespit edilmiş ayrıca cinsiyet değişkenine göre sosyal medya kullanım sürelerinde farklılıklar tespit edilmiştir.

Keywords

Sosyal Medya, İnternet, Meslek Okulu

Read:358

Download: 125