ANASINIFI ÖĞRETMENLERİNİN YARATICILIĞIN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (KARS-ANKARA ÖRNEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI)
ANALYSING THE OPINIONS OF THE PRESCHOOL TEACHERS ABOUT THE FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY NEGATIVELY(THE COMPARISON OF KARS AND ANKARA SAMPLES)

Author : Serap AKTEMUR GÜRLER - - Eda ULUĞ - Sibel Çiğdem GÜNEYSU
Number of pages : 556-564

Summary

Bu çalışma, erken çocukluk döneminde yaratıcılığın gelişimini olumsuz yönde etkileyen faktörlere ilişkin öğretmenlerin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gönüllülük usulüne dayalı olarak yapılan bu araştırma için , 2015 yılı son bahar döneminde Kars (n=100) ve Ankara’da görev yapan (n=97) anasınıfı öğretmenlerine “Yaratıcılık Engelleri Ölçeği (YEÖ)” ve demografik bilgi formu uygulanmıştır.. Çalışma sonuçlarına göre; yaratıcılık engelleri boyutlarından okul ve öğretmen boyutu en fazla puan alan boyut olup, bunu sırasıyla aile-ev ve öğrenci izlemektedir. Öğretmenlerin görüşlerinde çocuk ve toplam puanlar açısından cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı derecede fark vardır. Yaş aralığı ve mesleki deneyim ise sadece toplam puan ortalamasında istatistiksel olarak anlamlı fark göstermektedir (p<0,05). Medeni durum ve çocuk sahibi olmaya göre öğretmenlerin görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmayıp (p>0,05), mesleği sevme durumu ise yalnızca çocuk boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmıştır (p<0,05). Araştırma sonuçlarına göre okul ve öğretmenin erken çocukluk dönemindeki çocukların yaratıcılıklarını büyük ölçüde etkileyebileceği düşünülebilir.

Keywords

Yaratıcılık; Yaratıcı Düşünme; Erken Çocukluk; Öğretmen Görüşleri.

Read:358

Download: 131