KLÂSİK METİNLERDE TERCÜME YOLUYLA GELİŞEN DEVRİK CÜMLE YAPISI
IN TURKISH CLASSICAL TEXT INVERTED STRUCTURE FORMS DEVELOPPED BY TRANSLATION SUMMARY

Author : Saadet KARAKÖSE
Number of pages : 65-79

Summary

Bugün bazı çevrelerce Türkçe olmamakla itham edilen Klasik metinlerimiz, tarihî süreç içinde birçok medeniyetten etkilenen kültürümüz gibi, birçok dilden etkilenmiştir. Türkçe cümle yapısındaki değişiklik, Uygur dönemindeki tercüme eserler yoluyla başlamıştır. Özellikle Farsça metinlerin tercümesi devrik cümle ve edat kullanımıyla ilgili birçok cümle yapısını dilimize yerleştirmiştir. Bu çeşit yapılar sonraki dönemlerde (Tanzimat’tan sonra) Batı dillerinden yapılan tercümelerle tamamen yerleşmiştir. Cümle yapısı açısından İngilizce ve Farsça benzerlik gösterdiği için Farsça metinlerin tercümesinden alışık olduğumuz edata bağlı olan devrik cümle yapısı batı dillerinden yapılan tercümelerle korunmuş ve günümüze kadar gelmiştir. Türkçe devrik cümle kalıplarını sıfat, zarf ve edat işlevinde görmekteyiz.

Keywords

Edat, devrik yapı, tercüme, sıfat-fiil.

Read:370

Download: 130