MATEMATİK DERSİNDE V-DİYAGRAMI VE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİ
THE EFFECTS OF USING CONCEPT MAPS AND VEE-DIAGRAMS ON STUDENT’S SUCCESS AND ATTITUDES IN MATHEMATIC COURSES

Author : Nuri DOĞAN - - Gökhan AKSU
Number of pages : 52-64

Summary

Günümüz bilgi çağında eğitimin temel hedeflerinden biri de bilgiyi olduğu gibi ezberleyen bireyler yerine onu anlayıp zihinlerindeki şemalarla ilişkilendiren bireylerin yetiştirilmesidir. Son yıllarda tamamlayıcı bazı ölçme araçlarının sözü edilen eğitimin temel amaçlarına ulaştırmayı kolaylaştıracağı iddia edilmektedir. Bu çalışmada son yıllarda yaygın kullanılan kavram haritası ve v-diyagramının akademik başarı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Denkleştirilmiş ön test-son test kontrol gruplu araştırma deseninin kullanıldığı çalışmada toplam 75 öğrenci ile çalışılmıştır. Çalışma sonucunda v-diyagramı ve kavram haritası kullanılan gruplarda akademik başarı bakımından pozitif yönde istatistiksel olarak önemli artışlar gözlenmiştir Çalışmada ayrıca açık uçlu sorular yardımıyla öğrencilerin derste kavram haritası ve v-diyagramı kullanılması hakkındaki görüşleri toplanmış ve öğrencilerin genelde olumlu görüş bildirdikleri görülmüştür.

Keywords

V-diyagramı, Kavram Haritası, Matematik, Denklemler

Read:383

Download: 133