MİKROKREDİNİN TÜRKİYE VE BAZI SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEKİ UYGULAMALARINA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ A CO
A COMPARATIVE VIEW OF MICROCREDIT PRACTICES BETWEEN SOME SELECTED COUNTIES AND TURKEY

Author : Ömer Faruk ASLAN
Number of pages : 527-538

Summary

Mikrokredi; ticari bankaların uygulamış oldukları normların dışında, dar gelirli bireylere, özellikle kadınlara yönelik herhangi bir kefalet veya ipotek işlemi gerektirmeyen bir borç verme yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Mikrokredi’de yoksula hibe şeklinde yardım yapmak yerine, iş kurması için kredi verilmekte ve yoksulun bu krediyi uzun vadede haftalık taksitler şeklinde ödemesi sağlanmaktadır. Geri dönüşümü yapılan krediler ile diğer yoksul ailelere yardım yapılmaktadır. Kredi geri dönüş oranına bakıldığında, yaklaşık %99’luk bir dönüşüm ile karşılaşılmaktadır. Sistem gösterdiği başarıdan dolayı günümüzde birçok ülke tarafından uygulanmaya konulmuştur. Türkiye’de ise mikrokredi uygulaması ilk defa 2003 yılında pilot il olan Diyarbakır’da başlamıştır. Çalışmada mikrokredinin farklı ülkelerdeki uygulamaları ele alınmakta ve ülkemizdeki uygulamalar ile diğer ülkelerinki karşılaştırılmaktadır. Bu doğrultuda çalışma mikrokredinin başarıya ulaşmasında etkili olan unsurları farklı ülkeler bağlamında ele almayı ve Türkiye’ye yönelik tespitlerde bulunmayı amaçlamaktadır.

Keywords

Mikrokredi, Graamen, Türkiye, Bazı Seçilmiş Ülkeler.

Read:369

Download: 134