BİLGİ YÖNETİMİ SÜREÇLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ETKİSİ: ZİNCİR OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP BEHAVIOURS ON KNOWLEDGE MANAGEMENT PRACTICES: A STUDY ABOUT HOTEL CHAINS

Author : Özcan ZORLU - - Ahmet BAYTOK - Ali AVAN
Number of pages : 209-236

Summary

Bu araştırmanın temel amacı bilgi yönetimi süreçlerinin gerçekleştirilmesinde dönüştürücü liderlik davranışlarının etkisini ortaya koymaktır. Literatürde dönüştürücü liderlerin bilgi yönetimi uygulamaları üzerindeki etkisini konu alan araştırma sayısının oldukça sınırlı olması ve daha önce (zincir) otel işletmelerinde dönüştürücü liderlerin bilgi yönetimi uygulamaları üzerindeki etkisini inceleyen herhangi bir araştırmaya rastlanmaması araştırmanın temel motivasyonunu oluşturmaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren 29 yabancı ve 36 ulusal sermayeli zincir otel işletmesinde görevli 423 katılımcıdan anket yoluyla elde edilen verilerin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri, Korelasyon ve Regresyon analizleri kullanılmıştır. Analizler sonucunda temel olarak dönüştürücü liderlik davranışlarının bilgi yönetimi süreçlerini genel olarak ve alt boyutlar bağlamında pozitif yönde etkilediği saptanmıştır.

Keywords

Bilgi Yönetimi, Dönüştürücü Lider, Zincir Otel İşletmesi.

Read:322

Download: 114