TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PARASAL İSTİKRAR VE FİNANSAL İSTİKRAR İLİŞKİSİ: VAR MODELİ İLE AMPİRİK ANALİZ
RELATIONSHIP BETWEEN MONETARY STABILITY AND FINAN-CIAL STABILITY IN TURKEY: EMPRICAL ANALYSIS WITH VAR MODELS

Author : Zehra DOĞAN ÇALIŞKAN - - Ünzüle KURT
Number of pages : 200-208

Summary

Yeni ortam hipotezi parasal ve finansal istikrara farklı tanımlamalar getirerek, bu ikili arasındaki ilişkiyi modernize etmeyi başarmıştır. Buna göre yeni ortam hipotezi, finansal ve parasal istikrarın değiştirdiği bir ekonomik duruma karşın yapılabilecek müdahalelerin neler olduğunu ortaya koymaktadır. 2004-2014 dönemi için Türkiye ekonomisinde parasal istikrar ve finansal istikrar ilişkisini araştırıldığı çalışmada Vector Autoregressive (VAR) modeli kullanılmıştır. Analiz sonucunda parasal ve finansal istikrar arasındaki nedensellik ilişkisi çözümlenmiş, etkinin şiddeti ve yönü tespit edilmiştir.

Keywords

Yeni Ortam Hipotezi, Parasal İstikrar, Finansal İstikrar, Var Modeli

Read:328

Download: 120