ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH TO DETERMINE THE FACTORS AFFECTING ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS OF UNIVERSITY STUDENTS

Author : Baran ARSLAN - - Nihat GÜLTEKİN - Ahmet ÇAKIR
Number of pages : 184-199

Summary

Küreselleşme ile birlikte sınırlar ortan kalkmış, pazar boyutları gelişmiştir. Bu durum girişimcilik konusunu önemli hale getirmektedir çünkü küreselleşme sonucunda artan rekabetle birlikte risk alma, yenilikçilik vb. özellikleri taşıyan bireylerin varlığı rekabet avantajı sağlanabilmesi açısından önemli olmaktadır. Bu gelişmeler doğrultusunda girişimcilik özelliklerinin geliştirilmesi gereklidir. Dolayısıyla eğitim önemli hale gelmektedir. Eğitim sisteminde yapılacak değişimle bugünün öğrencilerini yarının başarılı girişimcileri yapabilme yolunda hızlı bir ilerleme sağlanabilecektir. Eğitim sistemindeki bu değişim için öğrencilerin girişimcilik özelliklerini ve bu özellikleri etkileyen faktörlerin belirlenerek var olan eksiklikler üzerinde odaklanılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin girişimcilik özelliklerine etki eden demografik faktörlerin belirlenmesidir. Bu amaçla hazırlanan anket Harran Üniversitesi'nde eğitim gören 487 öğrenciye uygulandı. Frekans dağılımları, güvenirlilik analizi, faktör analiz, t-testi ve anova testi yapıldı. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin demografik faktörleri bağlamında girişimcilik özelliklerinde farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Girişimcilik, girişimcilik özellikleri, üniversite öğrencileri, cinsiyet, yaş.

Read:340

Download: 121